Wartości chrześcijańskie,
będące fundamentem pracy przedszkola

1. BÓG:

a) Poznawanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich takich jak: miłość Boga i bliźniego, umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu.
b) Codzienne tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem poprzez zwracanie się do Niego w modlitwie, także spontanicznej.
c) Wychowanie do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc poświęconych.

2. DZIECKO:

a) Wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka.
b) Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia.
c) Wychowanie do akceptacji i poszanowania każdego człowieka.

3. RODZINA:

a) Wychowanie do miłości: ojciec-matka-dzieci.
b) Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.
c) Budzenie szacunku do norm moralnych wyznaczonych przez dekalog.

4. OJCZYZNA:

a) Kształtowanie postawy patriotycznej.
b) Wychowanie do wolności i odpowiedzialności za siebie i innych.
c) Wychowanie do poszanowania języka polskiego i kultury ojczystej.


„Może nigdy tak bardzo jak dzisiaj wychowanie nie było nakazem życiowym i społecznym, który wymaga zajęcia stanowiska i zdecydowanej woli formowania dojrzałych osobowości. Może nigdy tak jak dzisiaj świat nie potrzebował ludzi, rodzin i wspólnot, które uczynią z wychowania rację swego bytu, które poświęcą się wychowaniu, jako pierwszorzędnemu celowi, oddając bez zastrzeżeń swoje siły, szukając współpracy i pomocy, podejmując próby i odnawiając w sposób twórczy i z poczuciem odpowiedzialności procesy wychowawcze.”

/List „Juvenum Patris” Ojca Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosco”/.


Nasza kadra pedagogiczna