PROGRAM

Podstawa programowa Przedszkola

Przedszkole realizuje zestaw programów oraz stosowane metody i metodyki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolu gwarantują dzieciom osiągnięcie efektów zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Absolwent Przedszkola

  1. Jest dojrzały emocjonalnie do podjęcia obowiązków w szkole i rozumnie zachowuje się w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego. Jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i znoszenia porażek. Potrafi pracować w zespole.
  2. Ma silną motywację do podjęcia nauki w szkole. Wykazuje się operacyjnym rozumowaniem na poziomie konkretnym i umiejętnościami zapewniającymi dobre funkcjonowanie w warunkach szkolnych.
  3. Posiada umiejętności w zakresie niezbędnym do radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Skupia uwagę na rozmówcy, potrafi słuchać, wie, co się do niego mówi, rozmawia o problemie, ma w sobie gotowość do wybaczania i proszenia o wybaczenie, zwraca się o pomoc do dorosłego, koryguje swoje zachowanie.