MISJA

Podstawowe cele Przedszkola

Nasza misja

Jesteśmy katolickim przedszkolem erygowanym przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Wiktora Skworca, prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Każdemu dziecku zapewnia się szacunek dla jego godności i respektowanie jego tożsamości, jest uwrażliwiane na drugiego człowieka i piękno stworzenia.

Podstawowym celem wychowania w Katolickim Przedszkolu jest osoba. Dobro dziecka jako osoby jest podstawowym celem zabiegów pedagogicznych, które prowadzą do osiągnięcia przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Celem bezpośrednim w wychowaniu dzieci w naszym przedszkolu jest miłość Boga i bliźniego. Jest to zasada formująca całe działanie wychowawcze, które jest działaniem osobistym wychowawcy.

Proces wychowawczy ma charakter indywidualny w sensie oddziaływania na poszczególnych wychowanków i bierze swój początek we wspólnocie jako wspólnocie wychowującej. Dziecko uczy się, że nauczycielka, która kocha , która wykazuje się wysokimi kompetencjami zawodowymi ,nie spełnia natychmiast wszystkiego, czego ono chce. Ponieważ każdy z wychowanków kochany jest jako osoba, dlatego nauczycielka każdego z nich, indywidualnie i w zespole, uczy samodzielności, aktywności, aktywnego uczestnictwa. Dopomaga, by w wartościach najistotniejszych każde z dzieci zakorzeniło się autentycznie. Wychowankowie prowadzeni są do wiary, do wychowania woli, do umiłowania Ojczyzny,do świętowania. Budowane jest w nich poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.


Praca wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu jest oparta na chrześcijańskim systemie wartości. Dziecko uczy się porządku naturalnego, wartości niezmiennych dotyczących rodziny i Boga. Doświadcza bezpośrednio, że należy zachowywać we wszystkim umiar; uczy się rozwagi w działaniach własnych, dokonywania wyborów i ponoszenia za nie odpowiedzialności na miarę swoich dziecięcych możliwości; jest wdrażane do znoszenia trudów. Zadaniem naszego przedszkola w stosunku do zadań wykonywanych przez rodzinę, która jest pierwszym i niezastąpionym środowiskiem wychowawczym, jest kontynuowanie tego, co dziecko otrzymuje dobrego, uzupełnianie tego, czego dziecko nie otrzymuje w swojej rodzinie.

Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami w prowadzeniu dziecka. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia wszechstronny rozwój dziecka posiłkując się dopuszczonymi do użytku programami wychowania przedszkolnego oraz metodami i metodykami pracy wychowawczo – dydaktycznej wspomagającymi jego rozwój. Nauczycielka w naszym przedszkolu ma odwagę i wolę prezentowania w codziennej praktyce pedagogicznej postaw chrześcijańskiego wychowawcy. Nie ulega zmiennym modom i ideologiom. Ma jasny obraz siebie. Przedszkole realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.