KONCEPCJA PRACY

Nasze cele na lata 2016-2022

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

NA LATA 2018-2022

„Wychowawca (...) powinien mieć wyraźną świadomość celu ostatecznego, ponieważ w sztuce wychowania cele pełnią funkcję decydującą. Ich widzenie niepełne lub błędne bądź też zapominanie o nich jest dowodem niekompetencji i staje się przyczyną jednostronności i wypaczeń.” „Może nigdy tak bardzo jak dzisiaj wychowanie nie było nakazem życiowym i społecznym, który wymaga zajęcia stanowiska i zdecydowanej woli formowania dojrzałych osobowości. Może nigdy tak jak dzisiaj świat nie potrzebował ludzi, rodzin i wspólnot, które uczynią z wychowania rację swego bytu, które poświęcą się wychowaniu, jako pierwszorzędnemu celowi, oddając bez zastrzeżeń swoje siły, szukając współpracy i pomocy, podejmując próby i odnawiając w sposób twórczy i z poczuciem odpowiedzialności procesy wychowawcze.” /List „Juvenum Patris” Ojca Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosco”/.

Podstawa teoretyczna koncepcji pracy przedszkola oparta jest na:
- nauczaniu Kościoła i personalistycznej myśli pedagogicznej świętego Jana Pawła II,
- podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Personalistyczna myśl pedagogiczna Jana Pawła II zakłada:
- wychowanie do odpowiedzialności jako główne zadanie w pracy z dzieckiem,
- rozumne łączenie klasycznych zasad wychowania z współczesnymi realiami społecznymi,
- szanowanie godności każdego dziecka jako osoby,
- dostrzeganie konieczności współpracy rodziców z przedszkolem w wychowaniu do szacunku dla życia, dobra i piękna,
- wyznaczanie celów w procesie wychowawczo-dydaktycznym, w sposób szczególny wychowania do wartości,
- doświadczanie konsekwencji własnego zachowania (w zakresie ograniczonym względami bezpieczeństwa i dobra dziecka).

Jezus, w swoim odnoszeniu się do drugiej osoby, zawsze odwoływał się do wolności człowieka. Przy powoływaniu uczniów czy też przy uzdrawianiu mówił: „Jeśli chcesz...” To tak jakby chciał powiedzieć - jesteś wolny, wybór pozostawiam tobie”. W personalizmie wolność, jako naczelna wartość charakteryzująca osobę, działa zgodnie z Prawdą - „Uczeń Chrystusa wie, że jego powołanie jest powołaniem do wolności służenia sobie nawzajem”...(Ojciec Święty Jan Paweł II, encyklika Veritatis Splendor).


Nauczyciele posiadają:

 • Wysokie kwalifikacje zawodowe.
 • Świadomość koncepcji pracy przedszkola.
 • Umiejętność dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym.
 • Poszukujący i otwarty styl pracy.
 • Potrzebę podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i kompetencji w różnych formach doskonalenia.
 • Styl pracy o charakterze twórczym i nowatorskim.
 • Umiejętność współpracy.
 • Przekonanie o konieczności aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.
 • Umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność.

Cele główne koncepcji pracy przedszkola

Opracowanie koncepcji poprzedzone zostało diagnozą pracy w poszczególnych grupach przedszkolnych. W koncepcji uwzględniono Statut Przedszkola, możliwości i bazę przedszkola, zainteresowania nauczycielek, potrzeby środowiska lokalnego.

W wyniku prowadzonej ewaluacji wewnętrznej określone zostały cele główne:

Przedszkole tworzy dzieciom bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Rodzice aktywnie uczestniczą w podejmowanych przez przedszkole działaniach.

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom. Są efektywnie angażowani do realizacji zadań określonych w koncepcji i jednocześnie wspierani w wychowaniu dziecka.

Koncepcja jest analizowana i modyfikowana zgodnie z potrzebami przedszkola i jest akceptowana przez rodziców.

Rodzice są informowani o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w grupach.

Statut przedszkola, podstawa programowa wychowania przedszkolnego, plan współpracy z rodzicami, ramowe rozkłady dnia w poszczególnych grupach, procedury, prace dzieci, są do stałego ich wglądu w miejscach ogólnie dostępnych.

Rodzice są systematyczne informowani o postępach dziecka i współpracują z nauczycielką w zakresie udzielania dodatkowych, niezbędnych informacji o swoim dziecku. Nauczycielki prowadzą indywidualne obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych wychowanków, zapewnienie najlepszych warunków do osiągnięcia gotowości szkolnej i dokumentują te obserwacje.

Diagnoza przedszkolna – przeprowadzana jest analiza w celu przedstawienia rodzicom stanu gotowości ich dziecka do podjęcia nauki w szkole, wspomagania i korygowania rozwoju dziecka przez nauczycielkę, ewentualnego skierowania dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wnioski z analiz osiągnięć dzieci uwzględniane są przy planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Proces wspomagania rozwoju dziecka jest monitorowany, a wnioski z monitorowania procesów wspomagania jego rozwoju są uwzględniane w planowaniu pracy nauczycielek.

Działania nauczycielskie dostosowywane są do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci z uwzględnieniem indywidualizacji procesu wspomagania rozwoju.

Nauczycielki współpracują ze sobą .Wspólnie rozwiązują problemy i wspomagają się nawzajem na wszystkich poziomach: Rada Pedagogiczna, edukacja, współpraca z rodzicami, planowanie pracy z dziećmi, samokształcenie, praca w zespołach zadaniowych.
Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycielskich.

Oferta zajęć jest modyfikowana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci.

Realizowane są nowatorskie rozwiązania programowe.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci.

Jako przedszkole katolickie jesteśmy pozytywnie postrzegani w środowisku.

W trosce o rozwój ruchowy dziecka w przedszkolu systematyczne korzysta się z własnej sali gimnastycznej i ogrodu przedszkolnego. Wykorzystywany jest sprzęt do zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci uczestniczą w spacerach, zabawach na powietrzu w ciągu całego roku kalendarzowego.

Monitorowane są postępy w nauce matematyki absolwentów przedszkola – dzieci, które uczęszczały do naszego przedszkola dobrze i bardzo dobrze radzą sobie w szkole. Wyposażenie przedszkola jest uzupełniane w zależności od zaistniałych potrzeb w pomoce, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka.


Baza przedszkola

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów i zawsze mają w pierwszym rzędzie na uwadze wspomaganie rozwoju dziecka. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.
Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu przez dzieci obserwacji przyrodniczych.
Dzieci mają do dyspozycji duży ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw, stacjonarne urządzenia zabawowe, boisko do gry w piłkę nożną. Przedszkole dysponuje własną salą gimnastyczną wyposażoną w kosz do koszykówki, drabinki, ścianki wspinaczkowe, sprzęt dla każdego dziecka do ćwiczeń w ramach zestawów ćwiczeń gimnastycznych , zestawów zabaw ruchowych, gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej, gier terenowych, a także w hulajnogi, trampoliny, hokejki, krążki, składane zestawy do ćwiczeń ogólnorozwojowych z możliwością używania ich w ogrodzie, materace, ławki gimnastyczne, liny.
W sali gimnastycznej odbywają się także zajęcia z edukacji matematycznej, rytmiki z umuzykalnieniem, zajęcia taneczne.
Ponadto każde dziecko dysponuje pełnym zestawem wszystkich pomocy do realizacji programów i metodyk autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej oraz Ireny Majchrzak.
Dzieci przebywają w przestronnych salach do zabaw wyposażonych w nowoczesne meble; stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dziecka z możliwością regulowania ich wysokości.


Dla rodziców proponujemy:

 • zebrania grupowe,
 • zajęcia otwarte,
 • dni otwarte w grupach,
 • kontakty indywidualne,
 • gazetki grupowe,
 • uroczystości w grupie – współtworzenie ich,
 • uroczystości przedszkolne,
 • wspólne świętowanie,
 • festyn rodzinny,
 • pomoc organizacyjną.

Dla dzieci proponujemy:

 • Naukę religii (katechezę) w Przedszkolu
 • Rytmikę z umuzykalnieniem.
 • Kółko taneczne.
 • Języka angielski.
 • Gimnastykę korekcyjną.
 • Logoterapię.
 • Opiekę psychologa.
 • Rozój dziecka przez sztukę z elementami arteterapii.
 • Zajęcia rytmiczno-taneczne.
 • Szkołę tańca.
 • Szkołę tenisa.
 • Wycieczki przyrodnicze i poznawcze: Nawojowa, Stróże, Stary Sącz, Miasteczko Galicyjskie, Skansen i inne.
 • Teatrzyki w przedszkolu.
 • Wyjścia do: biblioteki, kina, apteki, fryzjera, pasmanterii, na pocztę, itp.
 • Spotkania w ciągu roku z: Misjonarzem, Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Lekarzem, Dentystą, Pielęgniarką, Pszczelarzem, Górnikiem, Rycerzami, Autorami książek dla dzieci, sławnymi sportowcami i z innymi ciekawymi zawodami.

Wszystkie propozycje zajęć dodatkowych, z wyjątkiem szkoły tańca i tenisa, są prowadzone w cenie opłat za przedszkole.


PROGRAMY

wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku przez Dyrektora Katolickiego Przedszkola im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu na rok szkolny 2018/2019 na wniosek zespołu nauczycielek Katolickiego Przedszkola Niepublicznego z dnia 26 czerwca 2018 roku po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 11/2017/2018:

 1. „Program wychowania przedszkolnego” – autorstwa Elżbiety Kordas (gr. I, II).
 2. „Program wychowania przedszkolnego: Rozwój-Wychowanie-Edukacja” – autorstwa Anny Stalmach-Tkacz i Kariny Mucha (gr. III, IV).
 3. Program wychowania przedszkolnego „Trampolina”–autorstwa Elżbiety Kordas (gr. V).

Ponadto w zestaw programów wychowania przedszkolnego wchodzą:

 1. Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem”– autor Lucyna Górka (gr. I, IV).
 2. „Dziecięca matematyka” – program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych – autorstwa: Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska (gr. I-V).
 3. Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem nowożytnym – autorstwa Moniki Rudzik – Smugowskiej (I-V).
 4. Program do nauczania religii: „Katecheza w Przedszkolu” – autorstwa ks. Grzegorza Kiełbasy (gr. I – V).
 5. Program wspomagania rozwoju dziecka z elementami arteterapii; „Rozwój dziecka przez sztukę” – autorstwa: Olgi Głuc; Władysławy Jurkowskiej – Głuc; Róży Górskiej (gr. I – V).
 6. Program terapii logopedycznej – autorstwa Beaty Strojny Kolator (gr. II – V).
 7. Program Kółka Tanecznego – autorstwa Beaty Jabłońskiej (gr. II).
 8. Program zajęć rytmiczno – umuzykalniających „W świecie muzyki” – autor Anna Grzegorzak (I – V).
 9. Program Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym – autorstwa Anny Homa (II-V).
 10. Program wychowawczy Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. Świętej Rodziny w Nowym Sączu – autorstwa Bogusławy Salamon (gr. I- V).

Metody i metodyki:

Metodyki i scenariusze z edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków.

Metodyka i scenariusze ze wspomagania rozwoju umysłowego oraz edukacji matematycznej dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i pierwszym roku szkolnej edukacji Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

Metodyki i scenariusze ze wspomagania dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.

Metodyka i scenariusze do ilustrowanych opowiadań Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej i Małgorzaty Skury.

Metodyka i scenariusze do uczenia dzieci konstruowania gier dydaktycznych Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej, Krystyny Dobosz.

Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak.

Metodyka do prowadzenia zajęć ruchowych Kazimiery Wlaźnik, Heleny Pałasińskiej.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne.

Pedagogika zabawy Klanza.

Metodyka do prowadzenia zajęć z umuzykalnienia Doroty Haus.

Metodyka do prowadzenia zabaw ze śpiewem wg Zoltana Kodaly.

Metodyka do prowadzenia zajęć z umuzykalnienia wg Carla Orffa.

Program wspomagania dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania- autor Edyta Gruszczyk Kolczyńska, Ewa Zielińska (gr. III).

Metody i metodyki z zakresu aktywności ruchowej.

Zestaw programów oraz stosowane metody i metodyki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym gwarantują dzieciom osiągnięcie efektów zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.


Główne formy świętowania w przedszkolu.

Eucharystia na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego dla wszystkich dzieci i ich rodzin.

Rocznica nadania imienia Przedszkolu w połączeniu z Dniem Edukacji Narodowej.

Jesienne wyjazdy na wycieczki przyrodnicze z Rodzicami-opiekunami.

Różaniec w Bazylice z udziałem rodzin dzieci – październik.

Tydzień Miłosierdzia.

Jesienne spotkania z Rodzicami w każdej z grup.

Jesienny turniej sportowy przedszkolaków.

Wizyta św. Mikołaja w przedszkolu-przygotowanie śpiewów i wierszy przez dzieci z każdej grupy.

Kiermasz charytatywny w Adwencie i Wielkim Poście.

Uroczysty obiad, składanie życzeń, przedstawienie jasełek przez dzieci dla dzieci i pracowników z całego przedszkola, wspólne z rodzicami kolędowanie w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia.

Zabawa dla dzieci udziałem Trzech Króli- konkursy, quiz związany tematycznie z Trzema Królami.

Dzień Babci i Dziadka. Przygotowanie jasełek, kolędowania w grupach, poczęstunek dla Dziadków lub przygotowanie jasełek w wykonaniu Rodziców i dzieci dla Babci i Dziadka, wspólny poczęstunek.

Adoracja żłóbka w Bazylice z udziałem rodzin dzieci.

Sportowy turniej międzyprzedszkolny w Szkole Podstawowej nr 20.

Eucharystia dla wszystkich grup - Środa Popielcowa.

Wielki Post: Eucharystia w bazylice św. Małgorzaty dla dzieci 5 i 6-letnich i ich rodzin z homilią dla dzieci – nauką rekolekcyjną.

Wielki Post: Droga krzyżowa prowadzona przez dzieci 6-letnie z przewodniczeniem ks. Dyrektora Grzegorza Kiełbasy.

Festiwal piosenki przedszkolnej w przedszkolu.

Udział w festiwalu Przedszkoli Niepublicznych w Nowym Sączu.

Majówki przy kapliczce przedszkolnej.

Wycieczki autokarowe, przyrodnicze, wyjazdy autokarowe w najbliższe otoczenie.

Wiosenny turniej sportowy przedszkolaków.

Festyn rodzinny z występami dzieci dla Rodziców, festiwal piosenki dziecięcej, rodzinnej, mecz piłki nożnej dla ojców, grill, bigos, ciasta, loteria fantowa. Teatrzyki w przedszkolu.

Koncerty absolwentów naszego przedszkola, obecnie uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej i Niepublicznej Katolickiej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu.

Eucharystia i uroczyste zakończenie roku szkolnego dla 6-latków i ich Rodziców.Składowe efektywności koncepcji Przedszkola:

 1. Oferta przedszkola.
 2. Znajomość koncepcji przez nauczycieli i rodziców.
 3. Współpraca z rodzicami.
 4. Opinia rodziców.
 5. Wyniki prowadzonych obserwacji pedagogicznych – dowolnej aktywności własnej dzieci i ich aktywności podczas organizowania sytuacji edukacyjnych.
 6. Wyniki diagnozy gotowości szkolnej.
 7. Osiągnięcia absolwentów w szkole.
 8. Uroczystości w przedszkolu.
 9. Udział w turniejach sportowych i festiwalach muzycznych w przedszkolu i poza przedszkolem.

Dokumenty składowe koncepcji:

 1. Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Przedszkola.
 2. Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola.
 3. Miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczycielek.
 4. Zestaw programów wychowania przedszkolnego zatwierdzony w danym roku do realizacji.